Posts made in Květen, 2014

Regionální potravina – výzva k podávání přihlášek pro Liberecký kraj

Ministerstvo zemědělství již pátým rokem zajišťuje podpůrnou kampaň, která seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Součástí této kampaně je značka „Regionální potravina“. Vyhlašovatelem soutěže pro Liberecký kraj se na základě výběrového řízení stala Regionální agrární rada Libereckého kraje. Regionální agrární rada Libereckého kraje,  vyhlašuje k 7. květnu 2014 výzvu k podávání přihlášek do 5. ročníku soutěže „Regionální potravina Libereckého kraje“. Slavnostní předání ocenění proběhne již tradičně 3.října 2014 na Dni regionálních potravin  v Liberci. Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky „Regionální potravina“, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70%. Hlavní surovina musí být ze 100% tuzemského původu. U ostatních surovin se dle části B uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu. Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a odeslat: Přihlášku –  části A-D. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat část A přihlášku a čestná prohlášení -část D pouze jednou. Technickou dokumentaci část „B“a „C“ je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť. Současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku a používaný obal určený pro spotřebitele nebo jeho návrh, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu v souladu s platnou legislativou, jde-li o formu balené potraviny. Kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců. Tyto dokumenty je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup, na kterém žadatel potvrdí odpovídajícím způsobem správnost uvedených údajů. Pozorně pročtěte Metodiku a Regionální podmínky pro Liberecký kraj, které včetně přihlášky a povinných příloh (části A-D)  naleznete v příloze této zprávy,  na stránkách www.apic.cz  pod odkazem Regionální potravina Liberecký kraj → 2014.  Osobně si  je můžete vyzvednout na adrese Regionální agrární rady Libereckého kraje  Přijímání přihlášek v Libereckém kraji  probíhá  od 7.5. do 20. 5. 2014 -15,00 hodin Za účast v soutěži se neplatí žádný  poplatek. Přihlašovatel bude písemně vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 28. května 2014 v sídle Regionální agrární rady LK.   Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel na adresu: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 02 Liberec 3, případně elektronicky na mail: info@apic.cz V případě elektronického podání „Žádosti“ mailem, je žadatel povinen předat originál „Žádosti“ podepsaný nejpozději v den předání přihlášených výrobků pro účely hodnocení komisí, tj. do 28.5.2014 Bližší informace poskytne: Vladimíra Pachlová tel: 485 108 040; e mail: info@apic.cz Přílohy Metodika (obecné a specifické podmínky pro udělení značky) Regionální podmínky pro Liberecký kraj Přihláška části...

Více informací